Кыргыз тилинин диалектилеринин базасы
145 cөз кирди.

Диалект формасы Адабий формасы Орусчасы Району Кошуучу
Буягын Бул жагын Туштук
Vар Бар Есть Ысык-Көл Сани
Абдесте кумган, чөөгүн Базар-Коргон Ильяс Зулпукаров
Ава Ата Отец Ноокат
Айза Найза Копье Ысык-Көл Каир
Аке Байке Брат (старший) Чаткал, Талас, Аксы
Анавы Тигил Түштүк ичкилик Гүлдар
Аны жерде Тиги жерде Там Тянь-Шань, Нарын Нарын
Апче Эже Старшая сестра Талас
Арс Арыз Заявление, Жалоба Чаткал Асек
Ары Нары Дальше Ысык-Көл Каир
Атыры Атат Талас, Жалалабад
Аш Плов Туштук
Ағ Ак Белый Тянь-Шань Тан
Ағыл Малкана Сарай Баткен, Сузак, Өзгөн
Бадаот Чыны Ысык-Көл
Байда Пайда Польза Ысык-Көл Сани
Барчук Барчыбуз Мы ходили Түп, Тоң Сани
Барың Барыңыз Идите, Сходите Ош Айдар
Бижерде Бул жерде Здесь Ысык-Көл Сани
Бир кәм кырк Отуз тогуз Тридцать девять Лейлек, Өзгөрүш айыл Лейлек
Бис Биз Мы Чаткал Асек
Биттә Бир Түштүк
Биче Азмаз Туштүк
Былан План План Ысык-Көл Сани
Бәләә Балее Беда Ош Бакиров М
Бәәриvис Баарыбыз Все мы Чаткал Асек
Бөкөлөк Сайғақ Лейлек, Баткен Азиз
Бөрү Карышкыр Түштүк ичкилик Гүлдар
Бөөш Анткор Притворяющийся Чаткал
Гош Эт Мясо Ноокат
Гүн Күн День Ысык-Көл
Гәлдір Дурак Дурак Түштүк
Дәңги Капчыгай Ущелье Ичкилик Найман
Дәңгәл - Конкретно Түштүк
Дөшкө Картошка Түштүк
Ечен Нечен Ысык-Көл Каир
Жатыры Жатат Талас, Аксы, Чаткал
Жаңгыз Жалгыз Один, одинокий Ысык-Көл Сани
Жегде Көйнөк Рубашка Афганистан Фарси
Жекте Көйнөк Рубашка Чаткал Асек
Жоғ Жок Нет Лейлек Азиз
Жығырма Жыйырма Двадцать Ысык-Көл Сани
Жүдаям Аябай Түштүк
Жүрүң Жүрүңүз Идемте, пойдемте Ош Айдар
Илеки Элечек Древ.жен. гол.убор Талас Ороз
Иштеv атырык Иштеп жатабыз Работаем Чаткал Асек
Катын Аял Женшина Туштук
Келиң Келиңиз Приходите, зайдите Ош Айдар
Кепенек Фартук Сузак
Кичик Кичинекейи Түштүк ичкилик
Котоз Топоз Як Алай Исак
Куник Сулуу эмес Не красивый Ош
Кыймат Кымбат Дорогой Ичкилик Найман
Кыс Кыз Девушка, девочка Чаткал Асек
Кычкач Аттиш Плоскогубцы Ош, Жалабад Саматова Нурзида
Күкүрт Ширенке Спички Талас, Жалалабад
Кәйпи Кейпи Внешний вил Лейлек Азиз
Кәллә Баш Голова Түштүк
Кәлтә Кыска Короткий Ичкилик Найман
Кәләміш Келемиш Крыса Түштүк
Кәләти Кызыктай Странный Ош Айдар
Кәм боwоң Баары жакшы болсун Будьте благословенны Ош Айдар
Кәм көз Кем карчы Туштук
Кәмпір Кемпир Старушка Түштүк
Кәмәр Үңкүр Пещера Ичкилик Найман
Кәсә Чыны Чаша Баткен
Кәсәл Кесел Болезнь Лейлек Азиз
Кәттә Чоң Большой Баткен
Көрөө Кумган Чайник для мытья Чоң Алай
Лепши Тепши Тазик Ичкилик Найман
Ляяган Чара/илееген Ош
Маки Баки Складной нож Талас
Макка Жүгөрү Кукуруза Ош Ильяс Зулпукаров
Маскаралаба Мыскылдаба Туштук
Маңа Мага мне Лейлек Азиз
Мине Эмне Что Чаткал Асек
Мноғу Мына бул Это Чаткал
Моvу Мына бул Этот Ысык-Көл Сани
Мунапыз Мунапыс амнистия Ысык-Көл Каир
Мунағу Мынабу Этот Талас Ороз
Муңайтпаз Муңайтпас Не опечаливающий Ысык-Көл Каир
Мыйаз Пияз Лук Ысык-Көл Сани
Мәззә жыргал блаженство Түштүк Марипа
Мәйли Мейли Ладно Чаткал Асек
Мәкәм бол Бекем бол Туштук
Нават Набат Вареный сахар Түштүк
Одон кийин Андан кийин После него, нее Чаткал Асек
Ол Ал Он, она Чаткал Асек
Оногу Тээтиги Тот, та Чаткал Алмаз
Ону Аны Его, ее Лейлек Азиз
Оопаз Ноораз Молодая корова Ысык-Көл Каир
Пайпак Байпак Түштүк
Парчын Барчын Орленок Ичкилик Найман
Паста Төмөндө Түштүк ичкиликче
Пая Жүгөрүнүн сабагы Стебель кукурузы Ичкилик Найман
Пул Акча, пул Деньги Чаткал Асек
Пышек Мышык Кот, кошка Лейлек Кадыр
Пәс Ылдый , томон Ниже, нижний Ош, Жалабад Саматова Нурзида
Расса Абдан Очень Жалпы түштүк
Саоо Сабоо Доить Ысык-Көл Сани
Сарыл Зарыл Необходимо Чүй Жолдош
Сая Көлөкө Тень Баткен
Суw Суу Вода Талас Ороз
Сыз Же Кушай Талас Ороз
Сүттүw Сүттүү Молока много Талас, Жалалабад Ороз
Сәәл Саал Немного, чуть чуть Тянь Шань Тан
Тага Тайаке Дядя по линии матери Ош Шералиев Умарали
Тапанча Көмөч казан Сковородка Талас Ороз
Тасторқон Дасторкон Скатерть Ысык-Көл Сани
Таң Билбөө Не знать Нарын
Тиллә Дилде Денежная единица Лейлек Азиз
Толто Чөбөгө Түштүк
Туwушқанбыс Туушканбыз Мы родственники Чаткал Асек
Туйра Туура Правильно Чаткал Асек
Тукум Жумуртка Яйцо Ош , Жалабад Саматова Нурзида
Тыбыт Чөбөгө Кипяченная сметана Чаткал Асек
Түгү Түбү Низ Ош Айдар
Уйру Ууру Вор Чаткал Асек
Укә Ини Младший брат Түштүк
Чожо Жожо Цыплёнок Ош, Жалабад Саматова Нурзида
Чот Теше Чаткал
Чүкүрү Ышкын Кисличка Түштүк, Чаткал Алмаз
Чәрәбзәл Маки Складной нож Баткен
Шалпая Ку́ру́ч талаасы Рисовое поле Ош, О́зго́н Шералиев Умарали
Шалы Акталбаган күрүч Ош Шералиев Умарали
Шо жакта Ошол жакта Түштук ичкилик Гүлдар
Шол Ошол Түштүк
Шону айтың Ошону айтың Түштүк ичкилик Гүлдар
Шу Ушул Этот Лейлек Азиз
Шунча Ушунча Туштук
Шырдамал Шырдақ Нац.ковер кырг Чоң Алай
Шәкәр Шекер , кум шекер Сахар , сахар песок Ош , Жалабад Саматова Нурзида
Ырыз Ырыс Счастье Ысык-Көл Каир
Эгиз Бийик Высокий Баткен
Элик Элүү Пятдесять Түштүк
Ээзи Ээси Его или ее хозяин Чаткал Асек
Ям Да Тоже Түштүк
Қыстар Кыздар Девушки Талас Ороз
Үкө Ини Младший брат Чаткал
үгрөт үйрөт научи Лейлек Азиз
Әйәш Аяш Друг супруга Түштүк
Әкә Байке Брат (старший) Түштүк
Әсәль Бал Мед Ош Жанна Аскар
Өкүмат Өкмөт Правительство Ысык-Көл Сани