Ашар ыкмасы менен толтурулуучу aнглисче-кыргызча сөздүк

Кыргызча-Башка тилдер   Add Words-Cөз кошуу

English Кыргыз comment Кошкон
two эки 2
above үстү Чыналы
absinthe жүсай w
accent акцент L
acid кычкылтек w
affricate африкейт L
age жаш
air аба
all баары бардыгы
allophone аллофон L
almighty кудуреттүү
almost дээрлик
alphabet алфавит L
already уже
alright жакшы,мейли alright, let's go- мейли да, кеттик.
alveolar алвеолар L
alveolo-palatal алвеол-палатал L
always aр дайым дайыма
american америкалык
amuse көңүлүн ачуу көңүлүн көтөрүү,күлдүрүү
ancient байыркы, Чыналы
applied linguistics колдонмо лингвистика L
approach ыкма,жакындоо
approve ырастоо,колдоо,далилдөө
arbitrariness бейарбитрардуулук L
areas of linguistics лингвистиканын тармактары L
argument аргумент
arrive келүү,баруу I want to arrive at 6 AM
articulatory phonetics артикулятивдүү фонетика L
attract тартуу,көңүлдү буруу
auditory phonetics аудитордук фонетика L
aunt тайже, апче, тайжеңе, жеңе Чыналы
avoid оолак
away алыс,оолак stay away from fire- оттон алыс тур w
bad жаман
bed керебет
beginning башталыш
behind арты Чыналы
bilabial кошэрин (лингв.) L
bilingualism экитилдүүлүк L
billion миллиард 1000000000
black кара
blessing кут, бата
blue kөк Askar
bone сөөк
boy бала
bread нан
bright жаркын
bring апкелүү Чыналы
butter май w
cabbage капуста w
cardinal vowels кардинал үндүүлөр L
carrot сабиз w
cashless бейпул Чыналы
cat мышык
ceiling потолок
cherry чие,алча,гилаз w
chicken тоок
city шаар
clean таза
clean (about food) алал, адал
close жап,жабылуу,жакын
cloud(s) булут(тар)
code mixing код-миксиң L
code switching код-свичиң L
cold cуук
come кел
consonant үнсүздөр (лингв.) L
core ядро
corn жүгөрү,меке,мака w
corpus planning тил корпусун пландоо L
correctness (SL) туура сүйлөө L
cosinus косинус
country өлкө
creator жараткан жаратуучу
creole креол L
cucumber бадыраң w
currant карагат w
day, sun күн
dead language өлгөн тил L
dear кымбаттуу
death өлүм
development өнүгүү
dialect диалект L
dig каз, чуку
diphthong дифтоң L
dirty кир
dog ит
dominant language үстөмдүк кылган тил L
door эшик, каалга
dream кыял
drink ич
dust чаң
ear кулак
eat,or,either же
education билим алуу билим берүү,агартуу,тарбия w
eight сегиз 8
eighteen он сегиз 18
eighty сексен 81
elderly карыя
eleven он бир 11
engender пайда кылуу ling
english aнглис
enter, come in кир
ethnography of communication коммуникациянын этнографиясы L
everybody баары бардыгы,бүттүгү.[адамдар]
everything баары бардыгы,бүттүгү [нерселер]
evidence далил
exit чыгуу,чыгыш,чык
extralinguistic экстралингвистикалык L
eye көз
fail жаңылышуу He failed the test-Сынактан кулады
fall, autumn күз
fallacy кемчилик жетишпегендик,катачылык
famous белгилүү,атактуу famous persons - белгилүү адамдар
far aлыс
father aта Askar
fear коркунуч
fellow жолдош,мүчө
fifteen он беш 15
fifty элүү 50
fight күрөш,мушташ
figurative фигуративдүү L
find тап
five беш 5
flies чымындар
flower гүл
fly учуу
focus фокус The main focus of our research - биздин изилдөөбүздүн негизги фокусу
follow ээрчүү,жолдоо I'll follow him-Аны ээрчийм/артынан барам/жолун жолдойм
food тамак, азык
formula формула 10
forty кырк 40
foundation негиз,пайдубал
four төрт 4
fourteen он төрт 14
fracture сынык,бөлүк
free эркин,эркиндик,бекер бошотуу
fricative фрикативдүү L
frog бака
front алды Чыналы
future келечек
garlic сарымсак w
general linguistics жалпы лингвистика L
german немис
germany германия
girl кыз
give бер
glide глайд (лингв.) L
glottal sounds глоталдуу үндөр (лингв.) L
go бар
goal максат
goat эчки
god кудай, теңир
good жакшы
grace кут, ырайым, береке User
granddaughter небере Инаш
grape жүзүм w
grass чөп
great улуу, улук. чоң Чыналы
great grandson чөбөрө Инаш
green жашыл
growth өсүү
hair чач
happiness бакыт
harmful зыян
head баш, башчы, жетекчи, Чыналы
health ден-соолук
hear ук
heaven асман,rкөк Askar
hello, hi салам
heuristic өз бетинче Ling
homophone гомофон (лингв.) L
homorganic гоморганик L
honey бал, асель
honorable урматтуу
honorific сыйсөз (SL) L
hot ысык
hour, watches саат
house там, үй
how кантип Askar
how are you? кандайсың (cыз)?
human, person aдам
hundred жүз 100
hungarian венгр,мажар
hypercorrection гиперкоррекция (SL) L
I am, me мен
idea,thougt ой,идея
idiolect айдиолект (SL) L
internet интернет
intonation интонация L
knowledge билим
kyrgyz кыргыз
labial лабиал (лингв.) L
labio-dental sound илеп-тиш үн L
labio-velar лабио-велар (лингв.) L
language тил
language attitude тилге мамиле L
language attrition тилдин унутулушу L
language beliefs тилге ишеним L
language competence тил көндүмү L
language context тил контексти L
language death тилдин өлүмү L
language dominance тил үстөмдүгү L
language ideology тил идеологиясы L
language learning тил үйрөнүү L
language management тил менежменти L
language motivation Тилге мотивация L
language performance тил пермормансы L
language planning тилди пландоо L
language policy тил саясаты L
language production тил-өндүрүү L
language rights тил укугу L
language shift тилшифт L
language status тиллин статусу L
language study тил окуу L
language teaching тил окутуу L
language test тилди тестирлөө L
language theory тил теориясы L
late,evening кеч
lay speaker катардагы сүйлөөчү L
lesson сабак
level (in linguistics) денгээл (лингвистикадагы) L
levelling (linguistic) левелиң (лингв.) L
life өмүр
light жарык
lingua franca лингва франка L
linguistic determinism лингвистикалык детерминизм L
linguistic imperialism тил империализми L
linguistic landscape лингвистик ландшафт L
linguistic stigma лингвистикалык стигма (SL) L
linguistic taboo лингвистикалык табу (SL) L
linguistics лингвистика L
listen ук
love жакшы көрүү сүйүү,махабат
majority language көпчүлүк топтун тили L
male эркек
market place базар bazaar
meat эт, гөш
melon дарбыз w
metalanguage метатил L
metaphor метафора L
method ыкма
milk сүт w
million миллион 1000
minority language азчылыктын тили L
moderate мелүүн, орто Чыналы
modern заманбап , азыркы Чыналы
monkey маймыл
monophthong монофдзоң L
month, moon ай
morning таң
mother эне,апа Инаш
mountain тоо
mouth ооз
multilingualism көптилдүүлүк L
nail тырмак
nation, nationality улут
navy коюу көк өтө көк Сыдыков
necessary зарыл
neurolinguistics нейролингвистика L
night түн
nine тогуз 9
nineteen он тогуз 19
ninety токсон 90
no жок
now aзыр Askar
nurture чоңойт,тарбияла
one бир 1
onion пияз w
onomastics ономастика L
open ач,ачык,ачылуу
paper кагаз
paradigm (linguistics) парадигма (лингв.) L
pass өткөрчөк, өтмөк, өткөөл, ашуу, өтүү Чыналы
past мурда
path жол
pear алмурут,нак w
peas буурчак w
people aдамдар, эл, калк
pepper калемпир w
perennial созулган w
perfomance өнүмдүүлүк Чыналы
performance (linguistics) сүйлөө деңгээли L
phonetics фонетика L
phonology фонология L
pidgin пиджин же пижин (SL) L
place жай,орун
plum кара өрүк w
politics of language Тилдин саясаты L
potato картөшкө
pragmatics прагматика Лингв. сөз менен анын маанисинин байланышы https://www.youtube.com/watch?v=rVP-TWE-Ikg L
precious асыл
proverb накыл сөз макал,нуска
psycholinguistics психолингвистика L
pumpkin ашкабак w
pupil окуучу
rain жамгыр User
red кызыл
register регистр (SL) L
remote aлыс алыскы,алыстагы,ыраак w
restaurant тойкана
rhetoric риторика L
river дарыя
road жол way,path Askar
road crossing жолчырым Чыналы
root (linguistics) уңгу (лингв.) L
rose роза Sydykov
russian русский(ая,ое)
salade салат w
salt туз
save, resque куткар
see көр
seven жети 7
seventeen он жети 17
seventy жетимиш 70
sign language жаңсоо тили L
simple жөнөкөй Чыналы
sin күнөө
six алты 6
sixteen он алты 16
sixty алтымыш 60
sky aсман көк Askar
snow кыш User
sociolect социолект (SL) L
sociolinguistics социолингвистика (SL) SL: тилдин коомдогу колдонуусун изилдөөчү илим L
sorry, forgive кечир
soul жан
speech community сүйлөө коому (SL) L
spirit рух
spouse зайып,жубай
spread тароо тараган,жайылган,тарат
spring жаз, булак
standard стандарт (SL) L
star жылдыз
status planning тил статусун пландоо L
stone таш
strawberry кызылгат w
street көчө Чыналы
street crossing көчөчырым Чыналы
student студент
sugar шекер,кант w
summer жай
sunflower күнкарама w
synonim синоним
synus синус
take
talk сүйлө, сүйлөө
tangens тангенс
tears жаш
ten он 10
theoretical linguistics теоретикалык лингвистика L
there is бар
thirteen он үч 13
thirty отуз 30
thousand миң 1000
three үч 3
together бирге,чогуу
tomato помидор
tongue тил L
town шаарча
trilingualism үчтилдүүлүк L
true чын
truth чындык
twelve он эки 12
twenty жыйырма 20
twenty eight жыйырма сегиз 28
twenty five жыйырма беш 25
twenty four жыйырма төрт 24
twenty nine жыйырма тогуз 29
twenty one жыйырма бир 21
twenty seven жыйырма жети 27
twenty six жыйырма алты 26
twenty three жыйырма үч 23
twenty two жыйырма эки 22
twice эки жолу
uncle аке Чыналы
unclean (a religious term) aрам
under асты Чыналы
variety тилдин түрү L
vernacular вернакулар (SL) L
vision көрүү
vodka арак
wait күт
warm жылуу
water cуу
watermelon коон w
we биз
wealth байлык
weather аба-ырайы
when качан Askar
where кайда
white
who ким
wind шамал
window терезе
wine шарап
winter кыш
woman aял
write жаз
yellow сары
you сен, сиз
young жаш
zero нөл 0
zoo зоопарк
zoosemiotics зоосемиотика L