ASHAR СӨЗДҮК

Кыргыз English Коммент Кошкон
aдам human, person
aдамдар, эл, калк people
aзыр now Askar
white
take
aлыс far
aлыс remote алыскы,алыстагы,ыраак w
aнглис english
aр дайым always дайыма
aрам unclean (a religious term)
aсман sky көк Askar
aта father Askar
aял woman
cуу water
cуук cold
kөк blue Askar
Тилге мотивация language motivation L
Тилдин саясаты politics of language L
аба air
аба-ырайы weather
азчылыктын тили minority language L
ай month, moon
айдиолект (SL) idiolect L
акцент accent L
алал, адал clean (about food)
алвеол-палатал alveolo-palatal L
алвеолар alveolar L
аллофон allophone L
алмурут,нак pear w
алты six 6
алтымыш sixty 60
алфавит alphabet L
алыс,оолак away stay away from fire- оттон алыс тур w
америкалык american
арак vodka
аргумент argument
артикулятивдүү фонетика articulatory phonetics L
асман,rкөк heaven Askar
асыл precious
аудитордук фонетика auditory phonetics L
африкейт affricate L
ач,ачык,ачылуу open
ашкабак pumpkin w
баары all бардыгы
баары everything бардыгы,бүттүгү [нерселер]
баары everybody бардыгы,бүттүгү.[адамдар]
бадыраң cucumber w
базар market place bazaar
байлык wealth
бака frog
бакыт happiness
бал, асель honey
бала boy
бар there is
бар go
башталыш beginning
бейарбитрардуулук arbitrariness L
белгилүү,атактуу famous famous persons - белгилүү адамдар
бер give
беш five 5
биз we
билим knowledge
билим алуу education билим берүү,агартуу,тарбия w
бир one 1
бирге,чогуу together
булут(тар) cloud(s)
буурчак peas w
венгр,мажар hungarian
вернакулар (SL) vernacular L
германия germany
гиперкоррекция (SL) hypercorrection L
глайд (лингв.) glide L
глоталдуу үндөр (лингв.) glottal sounds L
гоморганик homorganic L
гомофон (лингв.) homophone L
гүл flower
далил evidence
дарбыз melon w
дарыя river
ден-соолук health
денгээл (лингвистикадагы) level (in linguistics) L
диалект dialect L
дифтоң diphthong L
дээрлик almost
жаз write
жаз, булак spring
жай summer
жай,орун place
жакшы good
жакшы көрүү love сүйүү,махабат
жакшы,мейли alright alright, let's go- мейли да, кеттик.
жалпы лингвистика general linguistics L
жаман bad
жан soul
жап,жабылуу,жакын close
жараткан creator жаратуучу
жаркын bright
жарык light
жаш age
жаш young
жаш tears
жашыл green
жаңсоо тили sign language L
жаңылышуу fail He failed the test-Сынактан кулады
же eat,or,either
жети seven 7
жетимиш seventy 70
жок no
жол road way,path Askar
жол path
жолдош,мүчө fellow
жыйырма twenty 20
жыйырма алты twenty six 26
жыйырма беш twenty five 25
жыйырма бир twenty one 21
жыйырма жети twenty seven 27
жыйырма сегиз twenty eight 28
жыйырма тогуз twenty nine 29
жыйырма төрт twenty four 24
жыйырма эки twenty two 22
жыйырма үч twenty three 23
жылдыз star
жылуу warm
жүгөрү,меке,мака corn w
жүз hundred 100
жүзүм grape w
жүсай absinthe w
зайып,жубай spouse
зарыл necessary
зоопарк zoo
зоосемиотика zoosemiotics L
зыян harmful
илеп-тиш үн labio-dental sound L
интернет internet
интонация intonation L
ит dog
ич drink
кагаз paper
каз, чуку dig
кайда where
калемпир pepper w
кандайсың (cыз)? how are you?
кантип how Askar
капуста cabbage w
кара black
кара өрүк plum w
карагат currant w
кардинал үндүүлөр cardinal vowels L
картөшкө potato
карыя elderly
катардагы сүйлөөчү lay speaker L
качан when Askar
кел come
келечек future
келүү,баруу arrive I want to arrive at 6 AM
кемчилик fallacy жетишпегендик,катачылык
керебет bed
кеч late,evening
кечир sorry, forgive
ким who
кир dirty
кир enter, come in
код-миксиң code mixing L
код-свичиң code switching L
колдонмо лингвистика applied linguistics L
коммуникациянын этнографиясы ethnography of communication L
коон watermelon w
коркунуч fear
косинус cosinus
кошэрин (лингв.) bilabial L
креол creole L
кудай, теңир god
кудуреттүү almighty
кулак ear
кут, бата blessing
куткар save, resque
кыз girl
кызыл red
кызылгат strawberry w
кымбаттуу dear
кыргыз kyrgyz
кырк forty 40
кычкылтек acid w
кыш winter
кыял dream
күз fall, autumn
күн day, sun
күнкарама sunflower w
күнөө sin
күрөш,мушташ fight
күт wait
көз eye
көптилдүүлүк multilingualism L
көпчүлүк топтун тили majority language L
көр see
көрүү vision
көңүлүн ачуу amuse көңүлүн көтөрүү,күлдүрүү
лабиал (лингв.) labial L
лабио-велар (лингв.) labio-velar L
левелиң (лингв.) levelling (linguistic) L
лингва франка lingua franca L
лингвистик ландшафт linguistic landscape L
лингвистика linguistics L
лингвистикалык детерминизм linguistic determinism L
лингвистикалык стигма (SL) linguistic stigma L
лингвистикалык табу (SL) linguistic taboo L
лингвистиканын тармактары areas of linguistics L
май butter w
маймыл monkey
максат goal
мен I am, me
метатил metalanguage L
метафора metaphor L
миллиард billion 1000000000
миллион million 1000
миң thousand 1000
монофдзоң monophthong L
мурда past
мышык cat
накыл сөз proverb макал,нуска
нан bread
негиз,пайдубал foundation
нейролингвистика neurolinguistics L
немис german
нөл zero 0
ой,идея idea,thougt
окуучу pupil
он ten 10
он алты sixteen 16
он беш fifteen 15
он бир eleven 11
он жети seventeen 17
он сегиз eighteen 18
он тогуз nineteen 19
он төрт fourteen 14
он эки twelve 12
он үч thirteen 13
ономастика onomastics L
ооз mouth
оолак avoid
отуз thirty 30
пайда кылуу engender ling
парадигма (лингв.) paradigm (linguistics) L
пиджин же пижин (SL) pidgin L
пияз onion w
помидор tomato
потолок ceiling
психолингвистика psycholinguistics L
регистр (SL) register L
риторика rhetoric L
русский(ая,ое) russian
рух spirit
саат hour, watches
сабак lesson
сабиз carrot w
салам hello, hi
салат salade w
сары yellow
сарымсак garlic w
сегиз eight 8
сексен eighty 81
сен, сиз you
синоним synonim
синус synus
созулган perennial w
социолект (SL) sociolect L
социолингвистика (SL) sociolinguistics SL: тилдин коомдогу колдонуусун изилдөөчү илим L
стандарт (SL) standard L
студент student
сыйсөз (SL) honorific L
сынык,бөлүк fracture
сүйлө, сүйлөө talk
сүйлөө деңгээли performance (linguistics) L
сүйлөө коому (SL) speech community L
сүт milk w
сөөк bone
таза clean
там, үй house
тамак, азык food
тангенс tangens
тап find
тароо spread тараган,жайылган,тарат
тартуу,көңүлдү буруу attract
таш stone
таң morning
теоретикалык лингвистика theoretical linguistics L
терезе window
тил tongue L
тил language
тил идеологиясы language ideology L
тил империализми linguistic imperialism L
тил контексти language context L
тил корпусун пландоо corpus planning L
тил көндүмү language competence L
тил менежменти language management L
тил окутуу language teaching L
тил окуу language study L
тил пермормансы language performance L
тил саясаты language policy L
тил статусун пландоо status planning L
тил теориясы language theory L
тил укугу language rights L
тил үйрөнүү language learning L
тил үстөмдүгү language dominance L
тил-өндүрүү language production L
тилге ишеним language beliefs L
тилге мамиле language attitude L
тилди пландоо language planning L
тилди тестирлөө language test L
тилдин түрү variety L
тилдин унутулушу language attrition L
тилдин өлүмү language death L
тиллин статусу language status L
тилшифт language shift L
тогуз nine 9
тойкана restaurant
токсон ninety 90
тоо mountain
тоок chicken
туз salt
туура сүйлөө correctness (SL) L
тырмак nail
түн night
төрт four 4
уже already
ук listen
ук hear
улут nation, nationality
урматтуу honorable
учуу fly
уңгу (лингв.) root (linguistics) L
фигуративдүү figurative L
фокус focus The main focus of our research - биздин изилдөөбүздүн негизги фокусу
фонетика phonetics L
фонология phonology L
формула formula 10
фрикативдүү fricative L
чач hair
чаң dust
чие,алча,гилаз cherry w
чоңойт,тарбияла nurture
чыгуу,чыгыш,чык exit
чымындар flies
чын true
чындык truth
чөп grass
шаар city
шаарча town
шамал wind
шарап wine
шекер,кант sugar w
ыкма method
ыкма,жакындоо approach
ырастоо,колдоо,далилдөө approve
ысык hot
эки two 2
эки жолу twice
экитилдүүлүк bilingualism L
экстралингвистикалык extralinguistic L
элүү fifty 50
эркек male
эркин,эркиндик,бекер free бошотуу
эт, гөш meat
эчки goat
эшик, каалга door
ээрчүү,жолдоо follow I'll follow him-Аны ээрчийм/артынан барам/жолун жолдойм
ядро core
үнсүздөр (лингв.) consonant L
үстөмдүк кылган тил dominant language L
үч three 3
үчтилдүүлүк trilingualism L
өз бетинче heuristic Ling
өлгөн тил dead language L
өлкө country
өлүм death
өмүр life
өнүгүү development
өсүү growth